Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-zaluzie.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.


Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eshop-zaluzie.cz je firma Sun Technik Plus s.r.o.,  IČO: 28636473 se sídlem tř. Tomáše Bati 227, 763 02 Zlín-Louky, společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36028 (dále jen „prodávající").


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny dopravy a poštovného jsou popsány níže v těchto obchodních podmínkách.


2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").


2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").


2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,rozměru, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


2.7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:


3.2. Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před vyrobením zboží, v opačném případě nebude zboží vyrobeno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.


3.3. Doprava a poštovné - Česká pošta, PPL, TOP Trans cena poštovného je 80,- Kč
Osobní odběr - cena 0,- Kč: zboží lze vyzvednout po dohodě na adrese: Sun Technik Plus s.r.o., tř. Tomáše Bati 227, 763 02 Zlín-Louky


3.4. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího před dodáním zboží.


3.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá kupujícímu při dodání zboží.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@eshop-zaluzie.cz

 

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V případě oprávněné reklamace (poškození nebo záměna zboží vinou prodávajícího) bude kupujícímu dodáno nové zboží nebo poskytnuta kompenzace, na které se obě strany dohodnou.

 

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

 

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně přiměřených  nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Termíny dodání jsou vyznačeny u produktů v obchodě a pokud kupující objedná více zboží s různým termínem dodání, bude termín pro dodání celé objednávky zboží s nejdelším termínem dodání, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

6.1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list slouží daňový doklad objednávky. Návody montáže jsou součástí dodávky zboží v tištěné formě. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží neodbornou montáží nebo neodborným seřízením výrobků ani při mechanickém poškození zboží neodborným zacházením.

 

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

6.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 6.5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

6.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Sun Technik Plus s.r.o., tř. Tomáše Bati 227, Zlín - Louky, 763 02, adresa elektronické pošty: obchod@eshop-zaluzie.cz

 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. DORUČOVÁNÍ

 

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Sun Technik Plus s.r.o., tř. Tomáše Bati 227, Zlín-Louky, PSČ 763 02, adresa elektronické pošty: obchod@eshop-zaluzie.cz.

 

Ve Zlíně dne 2.1.2011 Sun Technik Plus s.r.o.

 

 

Tisk obchodních podmínek ve formátu PDF

Jak na to?
 

Aktuality

03.04.2012 | Nové barvy lamel žaluzií
 

Horizontální žaluzie mají rozšířený vzorník lamel o pět nových barev. Jedná se o lamely v šedé, krémové a hnědé barvě v matném provedení. 

 
15.01.2024 | Rozšíření náhradních dílů
 

Od 1.března jsme pro vás připravili rozšíření sortimentu náhradních dílů. Na eshopu již naleznete náhradní díly pro horizontální meziskelní žaluzie, řetízkové ale i vertikální žaluzie.   

Why work if absolutely anyone can earn on online gambling plinko even today?
 
všechny aktuality

Ceníky

 

Žaluzie ISO Klasik - řetízkově ovládaná

 

Žaluzie ISO Elegance - řetízkově ovládaná se zaoblenou lištou

 

Žaluzie ISO Eko - ovládání tyčkou a provázkem

 

Proč od nás?

 

1. Výrobky dle vašeho přání

2. Krátké dodací lhůty 

3. Spolehlivost

4. Technické poradenství

5. Hlavně jednoduše